PSYLB sluit per 2022!

Ivm de sluiting van de praktijk per 1-1-2022 kunnen er geen afspraken meer worden ingepland.

 

zorg op maat

 

Er is een heel scala aan redenen om deskundige hulp te zoeken wanneer u er zelf niet meer uitkomt. Ieder mens, jong of oud, kent fases waarin het leven tegen zit. U voelt zich somber, angstig, gespannen of uitgeput. Vaak vindt u zelf wel een oplossing, maar als dat niet lukt, is het zinvol om deskundige hulp te zoeken. Hiervoor kunt u terecht bij Psychologiepraktijk Leonie Bakker, kortweg PSYLB.

PSYLB biedt therapie op maat voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen. We bieden psychologische ondersteuning voor een brede groep cliënten die in het dagelijks leven met psychische en/of lichamelijke klachten geconfronteerd worden. De klachten kunnen variëren in aard en ernst. Te denken valt aan leer en ontwikkelingsproblemen, gedrags- en sociaal emotionele problemen, depressieve klachten, angstklachten, (chronische) stressklachten rondom relaties, levensfase problematiek, de verwerking van rouw of trauma en lichamelijke klachten zonder duidelijk medische oorzaak. 


PSYLB biedt zorg op maat::zo kort als mogelijk en zo lang als nodigVakantie

"Neem iedere week een dag vakantie
Neem iedere dag een uur vakantie
Neem ieder uur vijf minuten vakantie
Neem iedere minuut tien seconden vakantie 

Werkwijze

Aanmelding

 Na uw aanmelding, nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. 

Het intakegesprek wordt in rekening gebracht, ook als u afziet van verdere behandeling. 

Intakegesprek

Tijdens de intake licht u uw klachten toe en bespreken we de behandelmogelijkheden. 

 

Om de meest effectieve therapievorm voor u te bepalen is het belangrijk om een goed beeld van u en uw klachten te krijgen, daarom vragen wij u vooraf een vragenlijst in te vullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw privégegevens.

Therapie

 De behandeling bestaat uit diverse sessies, dit kunnen individuele sessies of sessies samen met uw partner of gezin zijn. In deze fase wordt gericht gewerkt met gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten. 

 

De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van uw klachten, maar altijd volgens ons motto: 

zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. 

Aanbod

Cognitieve gedragstherapie

 Hierbij staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. 
 
Uitgangspunt van deze therapievorm is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. 

Oplossingsgerichte therapie

 Bij deze therapie is het doel mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt en diens probleemoplossend vermogen. 
 
De onderliggende gedachte van deze therapievorm is dat de cliënt de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevordert kan worden. 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

 

Deze therapievorm is met name geschikt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

Tarieven 2021

Voor de basis-ggz stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks de maximum bedragen vast per behandeling voor stoornissen vastgelegd in het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Mentale Stoornissen (DSM). De bedragen zijn onderverdeeld in drie soorten prestaties afhankelijk van de duur van de behandeling:

 

Kort: 1 - 5 gesprekken; €522,13
Gemiddeld: 6 - 8 gesprekken; €885,01
Intensief: 9 - 13 gesprekken; €1.434,96
Chronisch: > 13 gesprekken €1.380,49

 

Daarnaast geldt een apart bedrag voor een onvolledig behandeltraject €228,04. Dit bedrag geldt als blijkt dat u niet op de juiste plek zit of zelf besluit na een sessie de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. 

Alle bedragen zijn vrij van BTW.