Aanbod

Er is een heel scala aan redenen om deskundige hulp te zoeken wanneer u er zelf niet meer uitkomt.  PSYLB biedt therapie op maat voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen. 

PSYLB is gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen (dwang en fobieën), burnout en overspanning CSS (Chronisch Stress Syndroom), leeftijdsfasen gebonden problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten, ongewenste gewoonten, posttraumatische stress (PTSS), rouwverwerking, relatieproblemen en stemmingsstoornissen. Naast therapie voor psychologische stoornissen biedt PSYLB ook coaching voor lichtere problematiek.
 
 De frequentie van de sessies evenals de duur van de behandeling wordt in samenspraak met u bepaald, maar altijd zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. 

Cognitieve gedragstherapie

Hierbij staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. 

 

Uitgangspunt van deze therapievorm is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. 

EMDR;
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. [hoe]
 
Deze therapievorm is met name geschikt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte, directieve kortdurende vorm van therapie. Het onderscheidt zich van andere therapievormen doordat de oplossing en eigen mogelijkheden centraal staan, in plaats van hetgeen waar u last van heeft.

Uitgangspunt is dat ieder mens een probleemoplossend vermogen heeft. De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te activeren en stelt u in staat uw eigen oplossingen te creëren.

Oplossingsgerichte therapie kan goed gebruikt worden in combinatie met andere therapieën zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, EMDR en inzichtgevende therapie.

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR)

Dit is een geprotocolleerde methode om cognities meditatief uit te dagen. Deze therapievorm onderscheidt zich van andere vormen doordat de houding van de therapeut, deze beperkt zich tot het stellen van een vaste set van vragen volgens een vaste structuur. Hierbij wordt een appel gedaan op uw innerlijke wijsheid, in plaats van uw ratio. Er is aandacht voor de emotionele beleving en voor alle gevolgen van het geloof in de gedachte. De cliënt krijgt snel emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over zichzelf en de ander. 
 
IBSR is met name geschikt voor het doorbreken van automatische gedachten, regels, normen, kernovertuigingen, oordelen en eisen. 

CSR Coaching

CSR coaching is een coachingsmethode voor het begeleiden van het herstellen van chronische stress klachten. Het is een benadering die de neurohormonale ontregeling verhelpt en het herstelvermogen en de vitaliteit te verhoogt.


Schematherapie

Schema's zijn rigide overtuigingen over jezelf, de ander en de wereld, die vanaf de jeugd ontwikkeld kunnen zijn. Voorbeelden van schema’s zijn een gevoel van minderwaardigheid, verlating of perfectionisme. Schema's worden getriggerd als zich in het hier-en-nu situaties voordoen, die sterk lijken op de jeugdsituaties waarin de schema’s ontwikkeld zijn. Op dat soort momenten kunnen sterke negatieve emoties en disfunctionele gedachten ervaren worden. 
 
Deze therapievorm kan helpen om valkuilen te leren kennen en om andere manieren te vinden om hiermee om te gaan. 

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is, zoals het woord al aangeeft, een therapievorm welke inzicht verschaft in het ontstaan van uw probleem vanuit jouw persoonlijke levensgeschiedenis.

Daarbij zult u ontdekken welke bewuste- en onbewuste factoren een rol kunnen spelen bij het in stand houden van het probleem. Je wordt zich bewust van uw bewuste of onbewuste handelen, wat uit denken, doen, voelen en zeggen kan bestaan. Met de verkregen inzichten kun je met een nieuw verkregen bewustzijn uw handelen veranderen. Dit betekent niet dat er perse gegraven wordt in uw verleden. Met name in het hier en nu vertalen de ontstane patronen en de daarmee samenhangende problematiek zich vaak.


Wachttijd

De praktijk heeft momenteel een wachttijd van één maand in verband met de vakantieperiode.