Tarieven

Voor de basis-ggz stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks de maximum bedragen vast per behandeling voor stoornissen vastgelegd in het Diagnostisch en Statistisch Handboek van Mentale Stoornissen (DSM). De bedragen zijn onderverdeeld in drie soorten prestaties afhankelijk van de duur van de behandeling:

 

Kort: 1 - 5 gesprekken; €522,13
Gemiddeld: 6 - 8 gesprekken; €885,01
Intensief: 9 - 13 gesprekken; €1.434,96
Chronisch: > 13 gesprekken €1.380,49

 

Daarnaast geldt een apart bedrag voor een onvolledig behandeltraject €228,04. Dit bedrag geldt als blijkt dat u niet op de juiste plek zit of zelf besluit de behandeling te stoppen, ongeacht de reden. 

Alle bedragen zijn vrij van BTW. 


Vergoedingen

Volwassenen

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding door uw verzekeraar, zorg dan voor een verwijsbrief van uw huisarts gedateerd vóór het intakegesprek.

 

PSYLB heeft geen contracten met zorgverzekeringsmaatschappijen, maar de behandeling kan achteraf wel (70-100%) worden vergoed. Dit betekent dat u de nota eerst zelf betaalt en deze vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar.
 
 Bij een restitutiepolis ligt de vergoeding hoger dan bij een naturapolis. Voor de exacte vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Kinderen ( < 18 jaar)

PSYLB heeft geen contract met de gemeenten. Dit houdt in dat de kosten voor onderzoek en behandeling van kinderen voor rekening van de ouders komt. Een verwijsbrief van de huisarts is om deze reden niet nodig

 

Lees hier meer over contractvrije psychologen 

Voorwaarden

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten. 
 
Het intakegesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als u afziet van verdere behandeling. 
 
Een afspraak die niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 75% van het door de behandelaar gehanteerde tarief te weten 82,50 euro.
 
Een aan u gezonden nota, dient binnen 2 weken betaald te worden, dit kan door het betalen van de nota of door het verstrekken van een automatische machtiging. Bij de tweede en eventueel derde betalingsherinnering wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. 
 
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.